Odborné články a informace logo    

SVAŘOVÁNÍ VYSOCEPEVNÝCH JEMNOZRNÝCH OCELÍ
Ing. Veverka Jan, OMNITECH spol. s r.o.

 

1. Úvod

Současné trend při výrobě svařovaných konstrukcí, ve velké míře stavebních mechanismů, klade nové nároky na volbu základního materiálu. Tyto konstrukce musí vyhovovat konstruktérem stanovenému zatížení při minimalizaci hmotnosti konstrukce a tím redukci nákladů jak při výrobě, tak i při provozu vlastního zařízení.

Tyto požadavky splňují v současné době jemnozrnné oceli. Jedná se o oceli mikrolegované, u kterých mikrolegury působí na velikost zrna, což má za následek zpevnění oceli, zvýšení meze kluzu a dále pak snížen náchylnosti ke stárnutí oceli s nízkým obsahem uhlíku. Celkové množstvím legur se pohybuje v rozmezí 0,15-0,25%. Významným prvkem pro tyto oceli je Al, který váže dusík, za vzniku AlN a tím potlačuje náchylnost oceli ke stárnutí. Mezi další prvky se řadí Nb, V, B. Vytváří s dusíkem karbidy, karbonitrydy nebo nitridy.

Jemnozrnné oceli rozdělujeme následovně:

• normalizačně žíhané jemnozrnné oceli (A)
• zušlechtěné jemnozrnné oceli (Q)
• termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli (M)

Pro svařování vysocepevných jemnozrnných ocelí se v první řadě používají následující metody svařování:

- ručně obalenými elektrodami (111)
- svařování el. obloukem v ochranné atmosféře - MAG (135)
- pod tavidlem (121)

Používané přídavné materiály:

- obalené elektrody
- plné a plněné dráty (s kovovým práškem nebo struskotvorné) ve spojení s aktivními plyny
- plné a plněné dráty v kombinaci s tavidlem

2. Přídavné materiály

Složení legur přídavného materiálu a typ obalu, ochranný plyn popřípadě tavidlo společně určují vlastnosti svarového kovu. V zásadě musí být splněny dvě podmínky pro dosažení kvalitativně hodnotných svarových spojů jemnozrnných ocelí:

- dosažení minimální hodnoty pevnosti a tažnosti základního materiálu ve spoji
- svarové spoje musí být provedeny bezchybně

Přídavné materiály se volí s ohledem na požadované hodnoty svarového kovu, musí odpovídat podmínkám svařování ( vnesené teplo, přechodová teplota) a eventuálnímu tepelnému zpracování. Proto musí tyto materiály zajistit, aby se při daných podmínkách svařování, které jsou určeny základním materiálem, konstrukcí a výrobními podmínkami, zamezilo vzniku vad typu studených trhlin a trhlin za horka.

Pro zamezení vzniku trhlin za horka musí být u svarového kovu zaručena vysoká čistota s ohledem na obsah síry, minimální obsah kyslíku promíseného svarového kovu, obsah uhlíku pod peritektickým bodem pro tuhnutí primárního feritu a samozřejmě tvarem svaru a parametry svařování optimální geometrie svarové housenky.

Trhliny za studena jsou způsobeny účinkem difúzního vodíku, jako trhliny indukované. Tvoří se ve strukturách citlivých na vodíkové zkřehnutí, tj. v martenzitu nebo bainitu. Vodík se dostává do svarového kovu prostřednictvím vlhkosti přídavného materiálu (obalené elektrody, plněný drát) nebo tavidla. Z tohoto důvodu musí být přídavné materiály optimalizovány s ohledem na přítomnost již výše zmíněného difuzního vodíku. Není zde rozhodující pouze hodnota inicializačního vodíku,jak bude ukázáno, když je použit přídavný materiál po přesušení dle předpisu nebo použit z vodotěsného balení. Musí být zajištěna i rezistence na vlhkost přídavného materiálu. To znamená, že pokud je tento materiál dlouhodobě používán, nesmí hodnota difúzního vodíku překročit stanovenou hodnotu. V současné době je tato skutečnost obzvláště důležitá, protože z důvodů snižování nákladů dochází k redukci předehřevu, popř. je od něj upouštěno úplně.

2.1 Dvouplášťové elektrody

Pro dosažení nejlepších výsledků při svařování obalenou elektrodou se pro výrobu obalených elektrod nabízí tzv. dvouplášťová technika. U této elektrody se do vnitřního obalu, blíže k jádrovému drátu, přidá uhličitan vápenatý produkující ochranný plyn. Vnější plášť obsahuje jako basickou komponentu kazivec, který podporuje hoření oblouku. Tato technika byla nejdříve s úspěchem použita pro rutilo-basické elektrody (typ B(R) podle staré DIN 1913 s možností svařovat střídavým proudem), ale i pro čistě basickou elektrodu (typ B) určenou ke svařování vysocepevných jemnozrnných konstrukčních ocelí. Tyto elektrody jsou charakterizovány zvláště stabilním elektrickým obloukem při redukovaných proudových hodnotách a proto jsou velmi vhodné pro svařování v polohách a kořenů. Současně zajišťují na základě jejich basické charakteristice strusky nejvyšší možné hodnoty houževnatosti svarového kovu.

Starostlivou volbou surovin a optimalizací výrobního procesu mohou být popsané bazické elektrody řady TENACITO označeny jako rezistentní na vlhkost. To znamená, že může být zajištěno nejen množství difúzního vodíku < 5 nebo dokonce i < 3 ml/100g nataveného svarového kovu (DIN 8572) po přesušení nebo použití z uzavřené plechové dózy nebo vakuového balení. Na základě jejich nízké navlhavosti z okolního prostředí vykazují po expozici na vzduchu na pracovišti, za jednu směnu (8h), ještě hodnotu <5ml/100g .

2.2 Plněné dráty

Pro svařování vysocepevných ocelí byly vyvinuty dráty jak pro svařování v ochranných atmosférách, tak i pod tavidlem. „Bezešvé“ plněné dráty jsou typické svým svarem uprostřed trubičky/podélným svarem uzavřené trubičky. Prášek je do trubičky vpraven střásáním a pomocí žíhání je v něm redukován obsah vodíku a dosaženo tažných vlastností pro protažení na konečný průměr.

V zásadě vykazují plněné dráty vysokou flexibilitu pokud jde o chemické složení svarového kovu. Plnivem jsou cíleně ovlivněny vlastnosti svařování, rozlišujeme mezi typy plněné kovovým nebo struskotvorným typem s basickou nebo rychle tuhnoucí rutilovou struskou. Reakcí kov/struska v průběhu svařovacího procesu, stejně jako i při ostatních struskotvorných procesech svařování s obalenou elektrodou nebo tavidlem, jsou vlastnosti svarového kovu pozitivně ovlivňovány basickými komponentami, přičemž je obsah kyslíku udržován na nízké úrovni. Tím jsou basické plněné dráty předurčeny pro zpracování vysocepevných ocelí. Za povšimnutí stojí pro svařování vysocepevných ocelí podobně jako plné dráty jsou i kovovým práškem plněné dráty se zajímavou houževnatostí a vyznačující se oproti plným drátům značně lepšími vlastnostmi svařování na základě jejich srovnatelně jemnějšího oblouku. Jsou vhodné pro svařování v poloze zdola nahoru.

Oproti jiným plněným drátům s drážkou nebo s falcem mají popsané „bezešvé“ plněné dráty tyto přednosti:

• nenavlhavost náplně při skladování, zpracování
• odpadá nutnost přesušení, i po skladování ve vlhkém prostředí
• možnost pomědění pro dobrý elektrický kontakt a zlepšení vodivosti
• vysoká stabilita tvaru pro dobré podávání drátu, zvláště u dvoukladkového podavače drátu
• není torze drátu při svařování, např. pro plněmechanizovaném nebo robotizovaném svařování

Plněné dráty systému FLUXOFIL mají množství difúzního vodíku < 5 nebo dokonce i < 3 ml/100g nataveného svarového kovu, což je dáno vysokou teplotou mezižíhání a volbou surovin. Mohou být použity pro svařování vysocepevných jemnozrnných ocelí bez nebezpečí tvorby trhlin iniciovaných vodíkem. Tato vlastnost zůstává, jak již bylo řečeno i při skladování za nepříznivých podmínek.

Svařování pod tavidlem

Při vícevrstvém svařování je dosaženo nejvyšších hodnot tažnosti svarového kovu pouze s fluorid-basickým tavidlem, které zaručují optimální nízký obsah kyslíku ve svarovém kovu. vzniká vysoký podíl jehličkovitého feritu a minimální množství primárního feritu. Pro kompenzaci extrémně nízkého obsahu kyslíku a desoxidačních prvků jako je Al a Cu v moderních jemnozrnných konstrukčních ocelích a pro zajištění optimálního množství kyslíku ve svarovém kovu při jednovrstvém svařování s vysokou mezí kluzu a vysokým promíšením je možné použít i basická tavidla s odpovídajícím vyšším kyslíkovým potenciálem. Dále je nutné při jednovrstvém svařování brát ohled na obsah mikrolegur v oceli – V a především Nb, protože tyto mají již při malých koncentracích škodlivý vliv na houževnatost.

Dalším významným faktorem je obsah dusíku, protože dusík snižuje hodnoty rázové práce vysocepevných ocelí. Dusík se do svarového kovu dostává z atmosféry. Předpoklad, že základní materiál a přídavný materiál sami obsahují jen malé množství dusíku, může být sníženo volbou vhodného tavidla. Tvorba CO v kavernách je zodpovědné za to, že se uvolňuje z částic tavidla a snižuje parciální tlak dusíku.

Cílenou volbou surovin a optimalizací žíhacího procesu při výrobě je možné pozitivně ovlivnit obsah difuzního vodíku a rezistence vlhkosti. Hodnot do 5 ml/100 g nataveného svarového kovu je možné dosáhnout s moderními aglomerovanými tavidly.

3. Optimalizace chemického složení svarového kovu

Dosáhnout vysoké nebo nejvyšší hodnoty pevnosti svarového kovu nepředstavuje v zásadě žádný problém, protože obvyklé prvky zvyšující pevnost – C, Mn, Cr, Ni, Mo, V jsou v rostoucím množství přidány do svarového kovu jednotlivě nebo společně. Všeobecně vyžadují současně dobré vlastnosti tažnosti vyvážené a přesně určené dávkování legur a mikrolegur do svarového kovu. Dodatečně musí být zaručen pro nejvyšší požadavky na tažnost/houževnatost nízký obsah kyslíku, basická charakteristika strusky přídavného materiálu. U nízkých obsahů kyslíku (250 ppm pro tavidlo a 350-450ppm pro svarový kov elektrody) je optima dosaženo na malých jemně rozptýlených oxidických vměstcích, které vytváří jemnozrnnou a odpovídající duktilní strukturu s nejvyšším podílem tzv. jehličkovitého feritu. Basické přídavné materiály jsou tedy nutností pro případ nejvyšších požadavků na houževnatost ve svarovém spoji.

Rozsáhlé, systematické výzkumy provedené G.M. Evants , svarových kovů, vyrobených basickými elektrodami pro různé systémy legur, představují důležitý základ porozumění souvislostem mezi složením legur, strukturou svarového kovu a mechanickými vlastnostmi nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Výsledky platí také v podstatě pro svarové kovy s nízkým obsahem kyslíku, které byly vytvořeny svařováním pod tavidlem – basickým tavidlem, nebo v ochranné atmosféře s basickým plněným drátem a jsou shrnuty následovně:

• obsah C v rozsahu 0,07 – 0,09% pro dosažení optimálních hodnot rázové práce
• Mn zvyšuje podíl jehličkovitého feritu ve struktuře na úkor primárního feritu (podeutektoidní ferit) a následně mez kluzu svarového kovu. Co se týká vrubové houževnatosti je optimum asi 1,4% Mn, protože v tomto případě působí mikrostruktura a mez kluzu v závislosti na tažnosti opačným směrem.
• Současně s přítomností Mn klesají hodnoty rázové práce s rostoucím obsahem Si. Při optimálním obsahu Mn může být Si tolerován do velikosti 0,5%.
• Ni je prvek, který zlepšuje především houževnatost za nízkých teplot. S rostoucím obsahem Ni z 0 na 3% musí být upraven obsah Mn, tzn. kontinuálně snížit z 1,4% na 1,0%, pro dosažení optimálních hodnot rázové práce.
• Mo zvyšuje pevnost a to především při zvýšených teplotách (žáropevnost), ale do 0,25% pozitivně ovlivňuje i houževnatost. I zde musí být obsah Mn snížen pod 1%, pokud je přilegován Mo.
• Cr zvyšuje pevnost ve velkém rozsahu, nemá ale proti Mo žádný příznivý vliv na houževnatost. Další zvýšení pevnosti je možné pouze ve spojení s Ni a Mo.
• Vlivem chemického složení nekovových vměstků působí Ti v již velmi malém množství velkým vlivem na mikrostrukturu, podporuje růst feritu na hranici zrna a více působí na růst jehlicovitého feritu. Mohou být nalezena dvě optima, u kterých může vypadat lépe obsah jehlicovitého feritu a následně hodnoty rázové práce. První optimum leží u 30ppm (0,003%) a druhé při 200ppm(0,02%).
• B je přidán do svarového kovu ještě v menším množství než Ti, zvláště pro svařování s vysokým vneseným teplem, čili vysokou mezí kluzu v tahu. B působí aktivně na hranicích zrn, jako austenitotvorný. Je dolegován společně s Ti, aby se zabránilo navázání na kyslík nebo dusík. Poměr Ti:B minimálně 10:1.
• Nb a V, oba v malých koncentracích působí silně na pevnost, vyznačují se však negativním vlivem na houževnatost. Po žíhání na snížení vnitřních pnutí působí Nb ještě nepříznivěji než V na houževnatost a proto musí být jeho obsah ve svarovém kovu co nejnižší. Jelikož v současné době vysocepevné jemnozrnné oceli, jako např. TMZ oceli, obsahují Nb je nutné ho při vlastním svařování brát v úvahu.

S jako nečistota zvyšuje nejen nebezpečí vzniku trhlin za horka, ale také omezuje pozitivní účinek mikrolegury Ti, protože se ukládá ve formě MnS vrstvy na povrchu oxidických vměstků a tím snižuje jeho účinek. Proto musí být její obsah omezen na hodnotu max. 0,007%. Ve srovnání s tím má P nižší vliv na houževnatost, mohou být tolerovány větší znečištění do 0,015%, pokud se nepočítá s dlouhodobým žíháním nebo není určena pro žáropevné použití.

Al jako silně desoxidační prvek určuje rozhodující množství a chemické složení nekovových vměstků a následně mikrostruktury a houževnatosti svarového kovu. Jeho obsah by měl být okolo 0%, v žádném případě by neměl překročit 200-400 ppm. Přitom je nutné dávat pozor na promíšení Al v základním materiálu.

Dusík je další prvek, který je nutno výrazně omezit, protože odstraňuje pozitivní účinek legujících prvků u nízkolegovaných ocelí, popsaný výše. Proto je nutné udržovat jeho množství na nejnižších hodnotách, což v praxi znamená maximálně tolerovanou hodnotu 60 ppm.

4. Závěr

Na základě uvedených souvislostí, zpracovaných na základě výzkumných prací se nabízí uživateli přídavné materiály s minimální mezí kluzu 890 N/mm2 a to ve formě obalených elektrod, plněných drátů a kombinací drát/tavidlo, které jsou vyrobeny v následujících systémech legur:

• Mn
• MnNi
• MnMo
• MnNiMo
• MnCrNiMo

Vedle těchto standardních legur existují přídavné materiály legované TiB pro svařování pod tavidlem s vysokou mezí kluzu, ve formě plných nebo plněných drátů.Existují také speciální přídavné materiály legované V pro svařování vysocepevných jemnozrnných ocelí, které vyžadují normalizaci nebo zušlechtění. Pro svařování ocelí odolávajících atmosférickým vlivům jsou určeny přídavné materiály legované NiCu.

Tabulky:

Obalené elektrody

Typ legování

Složení

Minimální Rp0,2
N/mm2 (stav po svaření)

Rázová práce
(stav po svaření)

Mn

1,5 Mn

420

70 J při –600C

MnNi

1,2 Mn/0,95 Ni
1,1 Mn/2,40 Ni
1,6 Mn/0,90 Ni

460
480
510

70 J při –600C
100 J při –600C
60 J při –600C

MnMo

0,8 Mn/0,5 Mo

470

140 J při –600C

MnNiMo

1,4 Mn/0,95 Ni/0,40 Mo
1,5 Mn/1,20 Ni/0,35 Ni

510
560

55 J při –600C
70 J při –600C

MnCrNiMo

1,5 Mn/0,40 Cr/2,1 Ni/0,4 Mo
1,8 Mn/0,35 Cr/2,2 Ni/0,4 Mo
1,6 Mn/0,70 Cr/2,4 Ni/0,5 Mo

700
700
890

55 J při –600C
60 J při –600C
60 J při –600C

Plněné dráty

Typ legování

Složení

Minimální Rp0,2
N/mm2 (stav po svaření)

Rázová práce
(stav po svaření)

Mn

1,4 Mn

420

> 60 J při –400C

MnNi

0,9 Mn/2,5 Ni
1,4 Mn/1,2 Ni

440
470

> 47 J při –800C
> 47J při –600C

MnMo

1,4 Mn/0,5 Mo

490

> 40 J při –400C

MnNiMo

1,4 Mn/1,2 Ni/0,40 Mo

560

> 47 J při –600C

MnCrNiMo

1,3 Mn/0,40 Cr/2,4 Ni/0,4 Mo
1,7 Mn/1,0 Cr/1,8 Ni/0,4 Mo

690
890

> 47 J při –600C
> 47 J při –400C

Tavidlo

Typ legování

Složení

Minimální Rp0,2
N/mm2 (stav po svaření)

Rázová práce
(stav po svaření)

Mn

1,6 Mn

460

> 100 J při –400C

MnNi

0,8 Mn/2,5 Ni
1,3 Mn/1,5 Ni

370
450

> 47 J při –1050C
> 60 J při –600C

MnMo

1,4 Mn/0,5 Mo

470

> 47 J při –400C

MnNiMo

1,4 Mn/1,2 Ni/0,4 Ni

550

> 60 J při –600C

MnCrNiMo

1,4 Mn/0,6 Cr/2,5 Ni/0,4 Mo
1,5 Mn/0,8 Cr/2,5 Ni/0,4 Mo

680
870

> 50 J při –600C
> 40 J při –400C

Doporučené přídavné materiály OERLIKON

E - obalené elektrody pro svařování normalizovaných a zušlechtěných jemnozrnných ocelí

Obchodní značení

Označení norem

Chemická analýza

přídavného materiálu

Klasifikace

(střední hodnoty) [%]

 

                     

               EN

          ASME/SFA

C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

další

EXTRA 

499

E 42 4 B 32 H 10

5.1

E 7016 – H8

0,08

0,45

1,3

 

 

 

 

BOR-SP 6 

499

E 46 6 B 34 H 10

 

 

0,04

0,6

1,5

 

 

 

 

TENAX 50 

499

E 42 6 B 32 H 5

5.1

E 7016-1-H8

0,06

0,3

1,5

 

 

 

 P,S

TENACITO 

499

E 42 6 B 42 H 5

5.1

E 7018-1-H4

0,06

0,3

1,5

 

 

 

 

TENACITO 38 R

499

E 46 6 1 Ni B 42 H 5

5.1

E 7018-G-H4

0,06

0,3

1,2

 

0,95

 

P,S

TENACITO 65

757

E 55 5 Mn1Ni Mo B T 42 H5

5.5

E 9018-G-H4

0,05

0,3

1,5

 

1,2

0,35

 

TENACITO 65 R

757

E 55 6 Mn1NiMo B T 42 H5

5.5

E 9018-G-H4

0,05

0,3

1,4

 

0,95

0,4

Cu, V, P, S

TENACITO 70

499

E 50 6 Mn1Ni B 42 H 5

5.5

E 8018-G-H4

0,06

0,5

1,6

 

0,9

 

 

TENACITO 70 B

499

E 46 6 2Ni B 42 H5

5.5

E 8018-C 1-H4

0,05

0,3

1,1

 

2,4

 

Cu, P, S

TENACITO 75

757

E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5

5.5

E 10018-G-H4

0,06

0,5

1,5

0,4

2,1

0,4

 

TENACITO 75 M

757

E 62 5 Mn2NiMo B 42

5.5

E 9018-G

0,06

0,35

1,4

 

2

0,4

 

TENACITO 80

757

E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5

5.5

E 11018-G-H4

0,06

0,5

1,8

0,35

2,2

0,4

 

TENACITO 100

757

E 89 4 Mn2NiCrMo B 42 H5

5.5

E 12018-G-H4

0,06

0,5

1,6

0,7

2,4

0,5

 

TENCORD Kb

499

E 42 4  Z B 42

5.5

E 7018-G

0,06

0,4

1

 

1

 

Cu

MAG svařovací dráty pro svařování jemnozrnných ocelí

Obchodní značení

Označení norem

Chemická analýza

přídavného materiálu

Klasifikace

(střední hodnoty) [%]

 

EN

ASME/SFA

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

 

CARBOFIL Mo

 12070

G Mo

5.28

ER 80 S-G

£ 0,12

1,0

0,6

 

 

0,5

 

CARBOFIL NiMo 1

 12534

GMn3Ni1Mo

5.28

ER 90 S-G

£ 0,10

1,8

0,6

 

1,0

0,4

Ti

CARBOFIL NiMoCr

 12534

Gmn3Ni1CrMo

5.28

ER 100 S-G

£ 0,10

1,6

0,6

0,3

1,4

0,25

 

CARBOFIL CrMo 1

 12070

GcrMo1Si

5.28

ER 80 S-G

£ 0,12

1,2

0,6

1,1

 

0,6

 

CARBOFIL CrMo 2

 12070

G CrMo2Si

5.28

ER 90-SG

£ 0,10

1,2

0,7

2,5

 

1,0

 

CARBOFIL 2,5 Ni

 400

G 466 MG2 Ni2

5.28

 

£ 0,10

1,3

0,6

 

2,4

 

P,S

TIG svařovací dráty pro svařování jemnozrnných ocelí

Obchodní značení

Označení norem

Chemická analýza

přídavného materiálu

Klasifikace

(střední hodnoty) [%]

 

EN

ASME/SFA

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

 

OE-Mo

12070

W Mo Si

5.28

ER 80 S-G

0,10

1,1

0,6

 

 

0,5

 

OE-CrMo1

12070

W Cr Mo 1 Si

5.28

ER 80 S-G

0,10

1,0

0,6

1,1

 

0,5

 

OE-CrMo 2

12070

W Cr Mo 2 Si

5.28

ER 90 S-G

£ 0,08

1,1

0,6

2,6

 

1,0

 

OE-CrMo 5

12070

W Cr Mo 5

5.9

ER 502

£ 0,06

0,5

0,45

5,8

 

0,6

 

OE-Ni38R

12070

W 426 W3Ni1

5.28

ER 80 S-G

£ 0,14

1,4

0,6

 

1,2

 

P,S

OE-2,5Ni

12070

W 466 W2Ni2

5.28

ER 80 S-Ni2

0,10

1,3

0,6

 

2,5

 

P,S

Plněné dráty pro svařování jemnozrnných ocelí

Obchodní značení

Označení norem

Chemická analýza

přídavného materiálu

Klasifikace

(střední hodnoty) [%]

 

EN

ASME/SFA

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

 

FLUXOFIL 35

12071

T MoLB C (M)3 H5

5.29

E 80 T5-G

0,05

1,40 

0,4

 

 

0,5

 

FLUXOFIL 36

12071

T Cr Mo1B C (M) 3

5.29

E 80 T5-B2

0,06

 0,35

1,0

1,2

 

0,45

 

FLUXOFIL 37

12071

T Cr Mo 2 B C (M)3

5.29

E 80 T5-G

0,06

0,35

0,8

2,3

 

1,0

 

FLUXOFIL 37 STC

12071

T Cr Mo 2 B M 3H5

5.29

E 80 T5-G

0,09

0,20

0,80

2,3

 

1,0

As,Sn,Sb

FLUXOFIL 38 C

 

 

 

 

0,10

0,25

0,8

1,3

0,4

1,1

V

FLUXOFIL 40

758

T 46 6 1Ni B C(M) 3

5.29

E 80 T5-G

0,05

0,40

1,4

 

1,2

 

 

FLUXOFIL 140 mod

758

T 46 6 Z B M 2 H5

5.29

E 81 T1- Ni1

0,07

0,50

1,4

 

<1,0

 

 

FLUXOFIL 41

12535

T 55 4 1NiMo B C (M) 3 H5

5.29

E 80 T5-G

0,05

0,40

1,4

 

1,2

0,4

 

FLUXOFIL 42

12535

T 69 6 Mn2NiCrMo B C (M) 3

5.29

E 110 T5-K4

0,05

0,35

1,3

0,4

2,4

0,4

 

FLUXOFIL 43.1

 

 

5.29

E 80 T5-G

0,05

0,30

0,25

 

2,0

0,3

V

FLUXOFIL 44

758

T 426 2Ni B M 3 H5

5.29

E 70 T5-G

0,05

0,90

0,3

 

2,5

 

 

FLUXOFIL 45

12535

T 89 4Mn2Ni1CrMo

 B M 3

5.29

 

0,06

1,70

0,5

1,0

1,8

0,40

 

FLUXOFIL 48

758

T 46 6 1Ni B C(M) 3

5.29

E 80 T5-G

0,05

1,2

0,4

 

1,2

 

Cu, P, S

FLUXOFIL 70

 

 

5.29

E 110 T5-G

0,08

 1,1

0,35

1,0

2,2

1,0

 

Svařovací dráty pod tavidlo pro svařování jemnozrnných ocelí

Obchodní značení

Označení norem

Chemická analýza

přídavného materiálu

Klasifikace

(střední hodnoty) [%]

 

EN

ASME/SFA

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

 

OE-Ni 38 R

756

 

0,10

1,0

0,25

 

1,0

 

 

OE-S 2  Ni 1

756

 

0,10

1,0

<0,15

 

1,1

 

 

OE-S 2  Ni 2

756

 

0,10

1,0

0,10

 

2,2

 

 

OE-S 3  Ni Mo 1

756

 

0,12

1,7

0,15

 

1,0

0,6

 

OE-S 2 Mo

756

 

0,10

1,0

0,20

 

 

0.5

 

Tavidlo pro svařování jemnozrnných ocelí

OP 121 TT

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Fluorid-basické

stupeň basicity:   ca. 3,1

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

15 %

40 %

20 %

25 %

OP 41 TT

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Fluorid-basické

stupeň basicity:   ca. 3,1

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

10 %

35 %

20 %

30 %

OP 122

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Fluorid-basické

stupeň basicity:   ca. 1,7

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

20 %

35 %

25 %

30 %

OP 37 STC

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Fluorid-basické

stupeň basicity:   ca. 2,6

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

15 %

40 %

20 %

25 %

OP 120 TT

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Fluorid-basické

stupeň basicity:   ca. 3,1

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

15 %

35 %

20 %

25 %

OP 42 TT

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Fluorid-basické

stupeň basicity:   ca. 3,1

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

15 %

35 %

20 %

25 %

OP 125 W

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Fluorid-basické

stupeň basicity:   ca. 2,6

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

15 %

40 %

20 %

25 %

OP 100

Norma

Skupina tavidla

Stupeň basicity

EN 760

Aluminat-basické

stupeň basicity:   ca. 0,8

Základní složky

SiO2 + TiO2

CaO + MgO

CaO + MgO

CaF2

25 %

20 %

45 %

10 %